Delegacions diocesanes

Què són les delegacions diocesanes

Correspon al Vicari General, com a moderador de la Cúria, la tasca de coordinar les Delegacions, vetllar per seu bon funcionament i pel compliment dels acords presos pel Consell Episcopal. Al moment actual estan constituïdes, al nostre bisbat, aquestes Delegacions: