Discurs del Sant Pare Joan Pau II al primer grup de bisbes espanyols en visita «ad limina apostolorum»

3. Les vostres relacions quinquennals evidencien la preocupació per la vitalitat de l'Església i els reptes i dificultats a afrontar. En els últims anys, a Aragó, Astúries, Castella-la Manxa, Castella-Lleó, Madrid, Navarra i el País Basc, regions on exerciu la caritat pastoral guiant el Poble de Déu, han canviat moltes coses en l'àmbit social, econòmic i també religiós, donant pas de vegades a la indiferència religiosa i a un cert relativisme moral, que influeixen en la pràctica cristiana i que afecta consegüentment les estructures socials mateixes.
Algunes zones viuen en l'abundància mentre unes altres tenen greus mancances. En ocasions, el que van ser fonts de riquesa en temps anteriors -per exemple, la producció minera i siderúrgica, la construcció naval, diverses empreses- sofreixen un cert declivi davant el qual cal mantenir l'esperança. En alguns llocs es viu la confrontació social per un recurs natural: l'aigua; essent aquesta un bé comú no es pot malbaratar ni oblidar el deure solidari de compartir-ne l'ús. Les riqueses no poden ser monopoli dels qui en disposen, ni la desesperació o l'aversió poden justificar certes accions incontrolades dels qui en tenen mancança.