Discurs del Sant Pare Joan Pau II al primer grup de bisbes espanyols en visita «ad limina apostolorum»

5. Pel que es refereix a la situació religiosa, en els vostres informes es reflecteix una seriosa preocupació per la vitalitat de l'Església a Espanya, alhora que s'hi posen en relleu diversos reptes i dificultats. Atents als problemes i expectatives dels fidels davant aquesta nova situació, vosaltres, com a Pastors, us sentiu interpel·lats a romandre units per fer més palpable la presència del Senyor entre els homes a través d'iniciatives pastorals més apropiades a les noves realitats.

Per això és primordial conservar i acréixer el do de la unitat que Jesús va demanar per als seus deixebles al Pare (cf. Jn 17,11). En la vostra pròpia diòcesi, esteu cridats a viure i donar testimoniatge de la unitat volguda per Crist per a la seva Església. Per altra banda, la diversitat de pobles, amb les seves cultures i tradicions, lluny d'amenaçar aquesta unitat, ha d'enriquir-la des de la seva fe comuna. I vosaltres, com a successors dels Apòstols, heu d'esforçar-vos a "conservar la unitat de l'Esperit amb el vincle de la pau" (Ef 4,3). Per això us vull recordar que "en la transició històrica que estem vivint tenim el deure de complir una missió comprometedora: fer de l'Església el lloc on es visqui i l'escola on s'ensenyi el misteri de l'amor diví. Com serà possible això sense redescobrir una autentica espiritualitat de comunió?" (Missatge a un grup de Bisbes, 14.II.2001, n.3), vàlida per a totes les persones i en tots els moments.