Discurs del Sant Pare Joan Pau II al primer grup de bisbes espanyols en visita «ad limina apostolorum»

9. Els fidels catòlics, als quals els incumbeix buscar el Regne de Déu ocupant-se de les realitats temporals i ordenant-les segons la voluntat divina, estan cridats a ser testimonis valents de la seva fe en els diferents àmbits de la vida pública. La seva participació en la vida eclesial és fonamental i, en ocasions, sense la seva col·laboració el vostre apostolat de pastors no arribaria a "tots els homes de tots els temps i llocs" (LG 33).


Els joves, futur de l'Església i de la societat, han de ser objecte especial de les vostres iniciatives pastorals. En aquest sentit, no s'han d'escatimar els esforços necessaris, encara que de vegades no donin fruit immediat. Referent a això, com no recordar la impressionant i commovedora vigília que vaig presidir amb centenars de milers de joves a Cuatro Vientos, recordant-los que es pot ser modern i cristià? Ara molts es preparen per a anar a Colònia i participar en la Jornada Mundial de la Joventut. Digueu-los que el Papa els hi espera, sota el lema "Hem vingut a adorar-lo" (Mt 2,2) per a, juntament amb coetanis d'altres països, descobrir en el Crist el rostre de Déu i de l'Església com "la casa i l'escola de la comunió" i de l'amor (Novo millenio ineunte, 43).