Conferència a l’Escola Catequètica de Ribes de Freser

Dilluns dia 8 d’abril, a la tarda, a la parròquia de Ribes de Freser, l’Arquebisbe d’Urgell va oferir una conferència al grup de l'Escola Catequètica de les parròquies de la Vall de Ribes de Freser que en nombre d’una cinquantena omplien la Sala de la Rectoria. La conferència que li havien demanat era sobre una “Introducció a la Carta als Romans de l’Apòstol Pau”, aprofundint en aquesta carta que sol ser considerada la més important de l’Apòstol.

Mons. Vives presentà com en aquesta carta de l’Apòstol hi ha els punts capitals de la doctrina sobre l’obra redemptora de Crist i la vida cristiana, tot aprofundint el que havia dit ja a la Carta als Gàlates i presentant de forma més sistemàtica tant l’acció redemptora i justificadora de Jesucrist Salvador com les conseqüències que se’n seguiran. Amb la famosa explicació sobre la salvació per la fe i no per les obres de la Llei.

L’Arquebisbe subratllà com molts intèrprets consideren que l’argument central de la Carta està condensat en Rm 1,16-17: la salvació per mitjà de la justícia de Déu que ens és comunicada per la fe i no tant per les obres manades per la Llei mosaica. L’Apòstol vol deixar clar que la justícia de Déu o justificació (l’acció per la qual Déu fa justa la criatura humana) és una gràcia divina, gràcia inicial que condueix a la salvació; és doncs, un do de Déu, que no depèn del compliment de les obres prescrites per la Llei de Moisès; més encara és impossible complir totes les obres de la Llei si no intervé la gràcia divina, i de cas es pogués, acabaríem en l’orgull. En altres paraules, Déu revela a través de Sant Pau que el començament de la justificació i salvació és la fe, que Déu mateix atorga de manera gratuïta.

Un diàleg amb els assistents a l’escola catequètica i la celebració de les Vespres i l’Eucaristia a la Parròquia de Ribes de Freser clogué la jornada, amb un sopar amb els preveres i el diaca d’aquella Vall.