Consell Episcopal

"El Bisbe, si ho considera convenient, a fi de fomentar millor l'activitat pastoral, pot constituir un consell episcopal, que consti dels Vicaris generals i dels Vicaris episcopals" (Cànon 473& 4)
  • Il·lm. Mn. Josep M. Mauri i Prior, Vicari General de la Diòcesi d’Urgell. 
  • Il·lm. Mn. Ignasi Navarri i Benet, Vicari General de la Diòcesi d’Urgell.
  • Il·lm. Mn. Antoni Elvira i Gorgorió, Vicari episcopal per a l’acció pastoral.
  • Mn. David Codina i Pérez, Secretari General i Canceller i Ecònom diocesà.